Foto: Lasse Hejdenberg

Låt skogen bidra till att rädda klimatet 

Skogsindustrin är viktig för jobb, tillväxt och klimatarbetet i hela Sverige. Nästan en tiondel av den svenska industrins totala sysselsättning, export och förädlingsvärde utgörs av skogsindustrin, som också står för det största bidraget till bytesbalansen. Men klåfingrighet från EU, granbarkborren och kortsiktigt förvaltande hotar produktionen av svensk skog framöver.  
2022-06-16

Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson John Widegren och Moderatkvinnornas Josefin Malmqvist åkte till Östergötland för att besöka skogsägaren Bodil Abelsson och prata om hållbarhetsarbete,  

 

– Skogen i Sverige är homogen med få trädslag. Detta har hittills tjänat oss väl med hög tillväxt, men det ger också hög risk. Ett träd växer i cirka 70 år innan det avverkas. Klimatförändringar gör att sannolikheten är stor att trädet hinner dö av storm, torka eller insekter under de 70 åren, säger Bodil Abelsson. 

 

En lösning på de risker skogsindustrin står inför är att diversifiera skogen genom att odla på nya sätt, exempelvis genom att blanda olika åldrar och trädslag i samma bestånd. 

 

– Idag domineras den svenska skogen av barrträd; lövskog står bara för 6 procent. Jag skulle önska en större öppenhet mot nya trädslag, så som exempelvis lärkträd och sitkagran. Vi odlar en del lärk hos oss, och ser hitintills positiva resultat av det, fortsätter Bodil Abelsson.    

 

Moderaterna ser att en stärkt äganderätt och spridning av ägandet av Sveaskog till lokala skogsbrukare skulle kunna bidra till en diversifiering, utöver en tillåtande inställning till nya trädslag. 

 

– Det är viktigt att inte bara prata om äganderätt utan också brukanderätt då det är den som ofta inskränks idag, menar John Widegren. 

 

Samtidigt behöver vi öka produktionen i den svenska skogen, som annars riskerar att ge mindre volymer i framtiden. 

 

– Det är inte lönsamt att göra fina skogsplanteringar idag. Den skog vi hugger ner nu planterades för 70 till 150 år sedan. Då planterades mer skog än idag. Om 60 år kommer vi därför inte kunna avverka samma volymer som vi gör idag, konstaterar Bodil Abelsson bekymrat. 

 

Bodil Abelsson menar att avsaknaden av konkurrens inom skogsindustrin bidrar till att det finns väldigt få sågverk och massafabriker.  

 

– Vi slösar med naturresursen skog eftersom den är för billig idag.  

 

Vidare trycker Abelsson på vikten av skattelättnader och stimulansåtgärder snarare än förbud:  

 

– Lägg inga förbud. Låt den som vill ”hålla på som vanligt”. Regeringen har gått fel de senaste åren med massa förbud som retar upp alla i skogsindustrin, menar Bodil Abelsson. 

 

Skogen har även en nyckelroll i vår väg mot ett mer hållbart samhälle. I Sverige växer skogen i genomsnitt med 120 kubikmeter per år. Tack vare detta binder den svenska skogen dubbelt så mycket koldioxid som vi släpper ut i hela vårt avlånga land.  

 

– Skogen är lösningen på mycket av Sveriges klimatarbete då växande skog binder koldioxid och bidrar med mycket substitutionseffekter genom sina produkter, framhåller John Widegren. 

 

John Widegren, som själv är utbildad lantmästare, framhåller skogsnäringen som en viktig fråga Moderaterna måste fortsätta vara drivande i: 

 

– Vi tror på skogsägaren och att den kan leverera kvalitetsvirke samtidigt som höga naturvärden främjas. Trenderna har varit tvärtom på senare år där staten velat annektera privata skogar. 

 

– En moderatledd regering kommer förändra skogspolitikens inriktning och fokusera på att öka produktionen, bredda ägandet och säkerställa fortsatt hållbart brukande efter svenska förutsättningar.  

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn