Moderatkvinnorna fortsätter ta ledartröjan i reformarbetet

Reformarbetet får aldrig stanna av, även om man sitter i regering. Nu genomför regeringen stora delar av Moderatkvinnornas tidigare reformarbete, och det är därför läge att ta nästa steg. Därför tillsattes sex arbetsgrupper med 26 klarsynta moderata företrädare inför Moderatkvinnornas stämma i juni. Rapporterna ligger till grund för propositioner, som förhoppningsvis kan bli ny moderat politik. Modig har träffat gruppernas ordföranden.
2023-05-28

Miljö och klimat är grunden för vår framtid

“Vår miljö utgör grunden för vår existens och för vår framtid. Människan förvaltar naturen. Vi har ett individuellt och gemensamt ansvar för att det vi gör ger kommande generationer likvärdiga eller bättre förutsättningar än de vi har i dag.”

Citatet är hämtat från Moderaternas idéprogram och dessa ord har legat till grund för de förslag till reformer som Moderatkvinnornas arbetsgrupp för miljö och klimat presenterat. Vi frågade arbetsgruppens ordförande, europaparlamentarikern Jessica Polfjärd, om vilka reformförslag hon helst vill lyfta fram.

– Sverige har tagit viktiga steg mot en effektiv klimatpolitik. Samtidigt finns det mycket jobb att göra. Att få leda arbetsgruppen för miljö och klimat har därför varit en lärorik och rolig process.

Klimatet förhåller sig inte till nationsgränser och vi måste samarbeta med andra för att få fram lösningar. Flera av förslagen är därför ämnade att lyftas på – i huvudsak – europeisk nivå. Samtidigt måste vi även arbeta på hemmaplan. Det innebär inte minst att vi behöver underlätta för innovativa lösningar. Därför har, bland annat, en hembatterireform för att hjälpa hushållen att ställa om sin elkonsumtion föreslagits.

Historiskt har Sveriges välstånd byggt på våra naturtillgångar. Samma tillgångar som gjorde oss rika från 1800-talet och framåt lägger i dag grunden för en konkurrenskraftig omställning. Därför var det särskilt viktigt för arbetsgruppen att lyfta förutsättningarna för våra gröna näringar: skogen och jordbruket.

– Vi föreslår bland annat minskad regelbörda och stärkta förutsättningar för ny teknik inom jordbruket. Ett helt nytt förslag är att se över vilka hinder som finns för kommuner att använda biomassa från skogen som byggmaterial i större utsträckning, berättar Polfjärd.

 

Trygghet och rättvisa ökar jämställdheten

Gängens dödsskjutningar och det dödliga våldet mot kvinnor är förstås olika saker men ska tas på exakt lika stort allvar, sa statsminister Ulf Kristersson under sitt tal på Sverigemötet. Den dystra sanningen är att tolv misstänkta kvinnomord skett under årets första fyra månader, i ett av världens mest jämställda länder.

Sofia Andersson, oppositionsråd i Uppsala, ledde Moderatkvinnornas arbetsgrupp om trygghetsfrågor och hon menar att samhället och det offentliga behöver intensifiera arbetet ordentligt för att öka kvinnors trygghet, på alla fronter.

– Konsekvenserna är inte tillräckliga vid ekonomiskt våld där din partner exempelvis tecknat skulder i ditt namn, vilket omöjliggör en skilsmässa eller ett framtida eget boende. Dessutom kan män som utsatt sin partner eller sitt barn för våld få behålla vårdnaden om barnen vilket knappast signalerar att samhället tar krafttag mot våld i nära relation.

Brott som oftare drabbar kvinnor, som sexualbrott, klaras alldeles för sällan upp och kvinnor upplever inte alltid att de blir hörda i rättsprocesser. Det hedersrelaterade våldet fortsätter breda ut sig och det finns vårdgivare som erbjuder oskuldskontroller och fortfarande förs små flickor ut ur landet för att könsstympas. Här måste det till förändringar.

Trygghetsgruppens rapport fokuserar på förslag som kan motverka det ekonomiska våldet och underlätta för utsatta kvinnor att lämna destruktiva relationer, samt hur fler sexualbrott kan klaras upp och hur samhället kan markera hårdare mot hedersrelaterat våld. Några av de förslag som lyfts är:

  • En utredning om sexualbrott bör inte få läggas ned innan både målsägande och misstänkt gärningsperson har förhörts.
  • Säkerställ att vårdgivare och huvudmän har fastställda rutiner för att upptäcka, förebygga och förhindra könsstympning samt tillse att det finns vårdprocessprogram i alla regioner för könsstympade flickor och kvinnor.
  • Se över lagen om grov kvinnofridskränkning och införa en brottsrubricering om ekonomiskt våld.

 

Jämställdhet och frihet genom jobb och företagande

Med en moderatledd regering är det möjligt – och helt avgörande för många kvinnor – att driva igenom reformer för att öka kvinnors livsinkomster, sparande och ägande. Det är glädjande att detta är en del av Tidöavtalet, men det finns mycket kvar att göra för att säkerställa att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att arbeta, driva företag, spara och äga.

– Ekonomisk jämställdhet handlar inte om lika utfall, utan om lika möjligheter. Politikens syfte kan inte vara att detaljstyra människors liv, men däremot är det viktigt att förutsättningar för att göra medvetna val finns för alla. Pengar är makt och det är dags att vi ger alla kvinnor makten över sitt eget liv, menar Helena Nanne, oppositionsråd i Malmö och ordförande Moderatkvinnorna i Skåne, som ledde Moderatkvinnornas arbetsgrupp med fokus på ekonomi.

Bland arbetsgruppens förslag vill Nanne särskilt lyfta frågorna om sparande och medvetna karriärval.

– Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och många val görs utifrån andras förväntningar, vilket ger livslånga konsekvenser för många kvinnor.

Mot bakgrund av detta föreslår arbetsgruppen att arbetsmarknadskunskap införs i grund- och gymnasieskolan, att tid avsätts för studie- och yrkesvägledning i timplanen samt att kopplingen mellan studie- och yrkesvägledningen och arbetsmarknaden ska förstärkas.

– Bättre möjligheter till sparande ger ökad trygghet och frihet. Var femte kvinna i Sverige har inte råd att separera och spargapet mellan män och kvinnor uppskattas till så mycket som 22 procent. Därför föreslås en skattereduktion för privat pensionssparande, mer undervisning i privatekonomi i grund- och gymnasieskola samt sänkt skatt på ISK och kapitalförsäkringar.

 

Jämställd sjukvård – en trygghetsreform

Gamla föreställningar om att kvinnor är inbillningssjuka lever till viss del kvar och visar sig oftast genom att kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män. Kvinnor sjukskrivs också ofta under kortare tid och får billigare sjukvård än män. Samhället och det offentliga behöver därför ta rejäla krafttag för att förbättra sjukvården för kvinnor. Det handlar om allt från vårdens möjligheter att upptäcka missförhållanden, till att kvinnors sjukdomar prioriteras både i forskning och det kliniska arbetet.

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande i Uppsala, ledde arbetsgruppen för en jämställd sjukvård och vill gärna understryka ett av gruppens reformförslag, nämligen det som handlar om våldsbrott i nära relationer.

– Över 24 000 våldsbrott i nära relationer, där kvinnan föll offer, anmäldes 2021 men mörkertalet gällande sexuella övergrepp, hot och annat våld uppskattas som mycket högt. Männens våld mot kvinnor är Sveriges i nutid största utmaning mot bekämpandet av kvinnoförtryck. Vården har en unik möjlighet att upptäcka detta eftersom personalen där träffar så många kvinnor i olika faser i livet.

Sedan maktskiftet har ett lagförslag om att underlätta häktningsorder för straff lägre än två år lämnats in i samband med ett förslag till åtgärdsprogram för mäns våld mot kvinnor, men sjukvården spelar också en viktig roll i förebyggandet, upptäckandet och åtgärdandet vid våld mot kvinnor.

– Vi kan aldrig acceptera ett samhälle som inte står upp för kvinnor som utsätts för våld i nära relation eller hedersförtryck. Därför är det fortsatt viktigt att Moderaterna och Moderatkvinnorna driver trygghetsfrågor, säger Orring.

 

En bra internkultur leder till trygghet och engagemang

Att engagera sig i ett politiskt parti är något som är viktigt för vår demokrati och för vårt samhälle. Det är ett engagemang vi behöver värna och uppmuntra på alla nivåer. Vår organisation bygger på frivillighet.

Detta kräver en kultur som har högt i tak, som tidigt tar tag i problem som kan uppstå innan det eskalerar och som skapar en trygghet. Annsofie Thuresson, kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge och första vice ordförande för Moderatkvinnorna, ledde arbetsgruppen om internkultur och resonerar kring hur vi kan stärka laget och tydliggöra likabehandling och stöttning vid utmanande händelser.

– Vi har ett i grunden välfungerande parti och vi har i detta läge en position att bygga vidare på något som redan präglas av positivitet. Låt oss ta den chansen. Stadga är en sak och policy en annan, men samtidigt som allt kan inte regleras behövs tydlighet för att stötta, exempelvis, enskilda föreningsordförande. Därför föreslår vi tydliga riktlinjer, sätt att följa upp, externt stöd vid utmanande händelser, utvecklad utbildning och årlig uppföljning av kandidatförsäkran. Allt för att ytterligare stärka laget, stärka Moderaterna som organisation och bidra till ett tryggt förenings- och partiengagemang.

 

Utrikespolitik

Moderaterna ska vara ett parti som står upp för jämställdhet och för kvinnors rättigheter världen över, men vi ska inte vara ett parti som sysslar med plakatpolitik. När den ”feministiska utrikespolitiken” förpassats till historien måste vi därför presentera en utrikespolitik med utgångspunkt i varje enskild människa och hennes rätt till frihet och vilja att forma sitt eget liv.

Jämställdhetsarbetet ska genomsyra alla delar av utrikespolitiken och området är brett: bistånd och utveckling, ekonomi, SRHR, demokrati, utbildning och internationella samarbeten. Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot och Moderatkvinnornas ordförande i Halland, har lett arbetsgruppens arbete och tycker det är bra att Moderatkvinnorna nu utökar den utrikespolitiska reformagendan.

– Jag tycker vi landat i en väl avvägd rapport med många såväl realistiska och genomförbara som jämställdhetsinriktade förslag. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla områden inte kan arbetas med i silor, de måste gå hand i hand.

Enskilda människor som har idéer och som vågar förverkliga sina drömmar gör världen bättre. Kvinnors entreprenörskap och förutsättningar för att kunna starta, bygga och äga företag är därmed en viktig jämställdhetsfråga, och detta gäller i hela världen.

Biståndspolitiken är ett område som särskilt ger möjlighet att fokusera på kvinnor. I det bilaterala biståndet har Sverige möjlighet att få genomslag för våra värderingar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Biståndet ska präglas av ”hjälp till självhjälp” anser Storckenfeldt.

– Att vi är drivande i frågor, inte minst gällande välfärds- och sjukvårdssystem, kan ha en stor positiv inverkan på kvinnors möjligheter att delta i arbetslivet. Likaså är ett fungerande rättsväsende ovärderligt för att säkerställa kvinnors rättigheter i allt från frågor om våld och övergrepp till rätten att äga och ärva mark.

Susanne Ydstedt
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn