Maria Malmer Stenergard

Klassamhället tillbaka för barn till utrikes födda

2023-10-20

Strävan efter jämlikhet utmärker svensk politik. Från höger till vänster på den politiska skalan har svenska politiker varit överens om att alla barn måste få samma möjlighet att förvärva kunskap och bildning, oavsett bakgrund.

Hindren har sett olika ut. Under lång tid var möjligheten till utbildning för arbetarbarnen betydligt sämre än i bättre bemedlade hem. Uppväxten i staden skilde sig markant från den på landet. Och möjligheter för kvinnor var kraftigt beskurna i jämförelse med de som fanns för män. Det var omotiverade skillnader som engagerade, blev till politiskt bränsle och trycktes tillbaka.

Men i dag lever vi inte upp till målsättningen om jämlikhet. I dagens Sverige påverkas barnets framtidsmöjligheter i allt högre grad av var det växer upp och av var föräldrarna är födda. Medan nästan alla barn med svenskfödda föräldrar klarar grundskolan med behörighet till gymnasiet, misslyckas många barn med utländsk bakgrund att få med sig kunskaperna som krävs för att ta det viktiga steg i livet.

Det är inte bara i skolan som utrikes födda har det svårt. Allt för många växer upp under hedersförtryck och begränsas i praktiken i sina val av normer, familj och förväntningar. Särskilt kvinnor och flickor hålls tillbaka, och kriminaliteten får lättare fotfäste i hopplösheten.

Nu krävs kraftfulla integrationsåtgärder för att färre ska begränsas av sin bakgrund. I vårt jämlika Sverige kan detta inte tillåtas pågå. Invandringen måste minska till nivåer som integrationen klarar av och kraven för både medborgarskap och uppehållstillstånd skärpas.

Regeringen fångar också upp de träffsäkra förändringar som gör stor skillnad för unga som riskerar att bli offer för hedersnormer och tvångsäktenskap. Skyddet för barn som riskerar att föras ut ur landet ska stärkas, och åldern för anhöriginvandring höjs från 18 till 21 år eftersom vi vet att det bidrar till att minska risken för tvångsäktenskap.

Ordning och reda i invandringspolitiken är en förutsättning för att Sverige ska kunna hålla ihop. För att integrationen ska fungera. För att vi ska komma tillbaka till ett samhälle där alla barn – oavsett var de är födda – kan växa upp och bli sitt allra bästa jag.

Maria Malmer Stenergard
Migrationsminister
Facebook
Twitter
LinkedIn