Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

En budget som stärker Sverige i en utmanande tid

Med samarbetspartiernas första gemensamma budgetproposition tas viktiga steg mot att föra tillbaka Sverige till en ansvarsfull ekonomisk politik: Som stöttar hushåll och företag i prövande tider – utan att blåsa på inflationen – och säkrar viktiga satsningar på ökad trygghet och ett starkare försvar.
2022-12-13

Sveriges rör sig mot mörkare ekonomiska tider. Hushållen pressas av en kärvare ekonomisk vardag till följd av stigande räntor och hög inflation. I det här läget är det viktigt att rusta Sverige för framtida risker och stötta hushållen. Budgeten är samtidigt sammantaget mer återhållsam för att inte driva på inflationen. Överskottsmålet värnas i budgeten.

Alla prisökningar som nu sker varken kan eller ska politiken kompensera för. Däremot finns det skäl att lägga om delar av den politik som tidigare bedrivits och som lett till allt för stora kostnadsbördor. Bland annat pressar bränsle- och elpriserna enskilda och företag på ett allvarligt sätt. Skatten på drivmedel sänks därför i budgeten och reseavdraget förstärks.

Regeringen inleder även arbetet för en mer stabil elförsörjning för Sverige genom att ta fram en garantiram för kärnkraft. Kärnkraft är det enda alternativet för Sverige när det gäller att tillföra planerbar fossilfri elproduktion i större skala. Ett särskilt energieffektiviseringsstöd för småhus återfinns även i budgeten, liksom särskilda satsningar på kärnkraftsforskning.

Budgeten säkrar nya möjligheter att stärka tryggheten på bred front i Sverige. Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. En del i detta utgörs av att regeringen kommer att genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen.

För att kunna stärka hela rättsväsendets förmåga och effektivitet genom nya verktyg, befogenheter och hantera efterföljande effekter av regeringens planerade straffskärpningar krävs betydande resurstillskott. Regeringen föreslår stora tillskott till brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter inom rättsväsendet. Särskilt angeläget är det att antalet poliser i yttre tjänst blir betydligt fler, vilket prioriteras i budgeten.

Med det kommande svenska Nato-medlemskapet inskärps behovet av att stärka totalförsvaret. Den militära förvarsförmågan förstärks i budgeten, liksom det civila försvaret. Förstärkningarna av försvaret bör ske i linje med Natos gemensamma försvarsplaner. Regeringen föreslår även att transportinfrastrukturen och elberedskapen tillförs medel för att stärka det civila försvaret.

Välfärden värnas genom viktiga budgettillskott. Vårdköerna ska kortas och tillgängligheten till sjukvården öka. I budgeten återfinns nya satsningar på utökad vårdkapacitet och kvinnors och äldres hälsa. Satsningar görs på att förstärka lovskolan, förbättra tillgången till läromedel av hög kvalitet och öka antalet speciallärare. För att höja kunskapsresultaten kommer undervisningstiden att utökas senare under mandatperioden, framför allt i matematik och språkämnena.

I budgetpropositionen återfinns satsningar för att föra Sverige mot en mer ansvarsfull och effektiv klimat- och miljöpolitik. Medel tillförs för att bygga ut laddinfrastrukturen brett i landet. Storskalig koldioxidinfångning möjliggörs genom nya satsningar. Resurser tillförs för bättre havs- och vattenmiljö, liksom återställandet av våtmarker.

Riskerna är betydande fram över. Men så är också Sveriges potential och möjligheter. Med rätt politik kan vi trygga stabilitet, värna den svenska ekonomin och samtidigt ge Sverige ny kraft för framtiden.

Elisabeth Svantesson
Finansminister
Facebook
Twitter
LinkedIn